แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองปาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562