เทศบาลตำเมืองปาน
ที่ตั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองปาน
เลขที่446 หมู่ 4 ต.เมืองปาน
อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
  Image 4
หมายเลขโทรศัพท์
054 276 280 ต่อ 14
โทรสาร : 054 276 280- ต่อ 18
สายด่วน นานกเทศมนตรี 081 951 4927
สายด่วน ปลัดเทศบาล 093 571 0856
เว็บไซต์ - อีเมล - เฟสบุ๊ค
2021-05-08 13:48:52
URL : http://muangpan.go.th/
Email : mueangpan@hotmail.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/mueangpan

ส่งเรื่องร้องเรียน