สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

   3.1 การศึกษา
การศึกษา 

   3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
องค์กรศาสนา

   3.3 สาธารณสุข
สาธารณสุข 

   3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความปลอดภัย

   3.5 การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
351