2. สภาพทางเศรษฐกิจ

                2.1  อาชีพ

                       การอาชีพที่สำคัญของตำบลเมืองปาน ได้แก่ การเกษตรกรรมมีการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ อาชีพหลักของประชากรในตำบล ได้แก่ การทำนา ทำสวน รองลงมา ได้แก่อาชีพรับจ้าง การพาณิชย์ และค้าขาย ดังนี้

       2.1.1 อาชีพเกษตรกรรม                 80 %  รายได้มวลรวม 10 – 20 ล้านบาท/ปี

       2.1.2 อาชีพรับจ้าง                         10 % รายได้มวลรวม  5 – 10  ล้านบาท/ปี

       2.1.3 อาชีพค้าขายและรับราชการ   10 %  รายได้มวลรวม  5 – 10  ล้านบาท/ปี

2.2  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลเมืองปาน

       2.2.1  ธนาคาร                          2     แห่ง (ธนาคารกรุงเทพและธนาคารเพื่อการเกษตรฯ)

       2.2.2  โรงแรม                           -      แห่ง

       2.2.3  ปั๊มน้ำมัน                       11     แห่ง  (ตั้งอยู่หมู่ 1,2,3,4,7,9)

       2.2.4  โรงงานอุตสาหกรรม       -       แห่ง

       2.2.5  โรงสี                               8      แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ 1,2,3,4,5,7,9)

       2.2.6  โรงงานปั้นอิฐแดง           1      แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ 2)

        2.2.7  รีสอร์ท                           2      แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ 6)

        2.2.8  ร้านค้าทั่วไป               133     แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ 1-9)

        2.2.9  ตลาดสด                        1     แห่ง (ตั้งอยู่พื้นที่เทศบาลตำบลเมืองปาน)

        2.2.10 โรงฆ่าสัตว์                    1     แห่ง (ตั้งอยู่พื้นที่เทศบาลตำบลเมืองปาน)

        2.2.11 สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข    75 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ 1-9 )